FAQ (cesto stajone pšašanja)


Powšykne pšašanja


Mógu wót „sotry“ pśełožone teksty jadnorje dalej wužywaś?

Awtomatiski wót „sotry“ pśełožone teksty wobpśimuju cesto hyšći zmólki, wósebnje gaž su se z nimšćiny pśełožyli. Pód wěstymi wuměnjenjami su kóńce abo personalne pronomeny wopacne abo jadnotliwe słowa feluju. Z toś teje pśicyny by dejał/a pśełožone teksty zasadnje hyšći raz pśeglědowaś (daś), nježli až je něźi śišćiš abo na drugu wašnju dalej wužywaš.


Kak „sotra“ zewšym funkcioněrujo?

Naš awtomatiski pśełožowaŕski system bazěrujo na dwójorěcnych paralelnych korpusach, kótarež wobstoje ze stotysacow sadow w serbskej a nimskej rěcy. Toś ten korpus se stawnje rozšyrja, pśi tom na to glědamy, pó móžnosći słowoskład z wjele žywjeńskich wobłukow wužywaś. Awtomatiske pśełožowaŕske programy za wětše rěcy źěłaju zwětšego z korpusami z někotarych milionow paralelnych sadow. Wótpowědnje jo kwalita pśełožkow pla „sotry“ tuchylu hyšći pitśku niša nježli pla wětšych pśełožowaŕskich programow.


Chto jo za „sotru“ zagronity?

Na projekśe „sotra“ se wót teama Rěcnego centruma WITAJ w Budyšynje a Chóśebuzu źěła. Projekt běžy wót lěta 2019 a se wót Załožby za serbski lud financěrujo, kótaraž dostawa lětne pśipłaśonki Zwězka, Bramborskeje a Lichotnego stata Sakska.


pšašanja k wužywanju


Na co dejał pśi zapódaśu źiwaś?

Dla struktury „sotry“ jo trjeba, až se wužywa w zapódanych tekstach ako nimski tak teke serbski korektny pšawopis. Słowa z pisańskimi zmólkami abo z felujucymi wósebnymi znamuškami se zwětšego (hyšći) njespóznaju abo snaź wopaki pśełožuju. Pšosym wužywaj za toś ten zaměr integrěrowanu pšawopisnu kontrolu pśez bublink spellcheck a pśeglědaj zapódany tekst, nježli až dajoš jen pśełožyś.


Cogodla njegóźe se jadnotliwe słowa pśełožyś?

„sotra“ bazěrujo na paralelnych sadach. To groni, až njeźiwa pśełožowaŕski system jano na jadnotliwe słowo, ale w normalnem paźe teke na kontekst. Dokulaž toś ten pla jadnotliwje zapódanych słowow felujo, smy toś tu funkciju znjemóžnili.
Pšosym wužywaj za pśełožowanje jadnotliwych słowow za górnoserbšćinu online-słownik soblexx a za dolnoserbšćinu online-słownik na dolnoserbski.de.


Co se stanjo, gaž tekst pósćijom?

Gaž na „tekst dariś“ kliknjoš, se aktualnje za tebje widobny tekst z wobeju woknowu internje składujo. Tejerownosći składujotej se IP-adresa a cas. Dalšne informacije njamóžomy z datow wucytaś. Teksty se jano internje pśeźěłuju a njejsu nigda zjawnje widobne.


Za co trjebaśo móje teksty?
Wót wužywaŕkow a wužywarjow pósćone teksty pomagaju nam na jadnom boce, deficity w tekstowem korpusu wótekšyś a zaměrnje dopołniś. Mimo togo móžomy tak pśełožowaŕske zmólki abo problematiske formulacije spóznaś a pórěźiś. Tak zgónijomy teke, kótary słowoskład se wužywaŕki a wužywarje žyce a móžomy naše daty na wužywanje wusměrjone pólěpšyś.


Smějom teke teksty ze zmólkami pósćiś?

Na kuždy pad! Teksty ze zmólkami nam pokazuju, na kótarych městnach musymy hyšći něco pórěźiś.


Mógu webbok „sotra“ teke na mobilnych rědach (smartfonach...) wužywaś?

Zasadnje jo. Pšosym wobmysli, až su integrěrowane module pšawopisnych kontrolow wótwisnje wót rěcy mjazy 1,5 a 8,5 MB wjelike a se pśi prědnem wótwołanju boka śěgnu. Gaž twój mobilny datowy kontingent jo wobgranicowany, pótom móžoš pśez bublink spellcheck pšawopisnu kontrolu gasnuś.


Techniske problemy


„sotra“ njejo žedno jadnučke słowo pśełožyła, kótarež som zapódał. Na com to lažy?

Pśekontrolěruj pšosym, lěc sy pšawy směr pśełožowanja wubrał/a. Toś ten móžoš z kliknjenim na mału chórgojcku změniś. Gaž „sotra“ wětšynu słowow njepśełožyjo, lažy to zwětšego na wopacnem nastajenju.


Problemy ze zwobraznjenim boka abo pšawopisna kontrola njefunkcioněrujo

Bóžko njamóžomy pśi wjelikej licbje wšakich wersijow browserow a rědow z rozdźělnymi wjelikosćami wobrazowki (PC, smartfony, tablety atd.) problemy ze zwobraznjenim boka abo z integrěrowaneju pšawopisneju kontrolu za zapódany tekst wuzamknuś.
Pó zdaśu su wósebnje starše iOS-rědy (iPhone, iPad) pótrjefjone. Slědujuce móžoš wopytaś, jolic něco pó twójich wócakowanjach njefunkcioněrujo:

  • Aktualizěruj aktualny webbok. Pla PC tłoc k tomu tastu F5 abo klikni na symbol za aktualizěrowanje górjejce na funkciskej rědce browserowego woknyška.
  • Wuprozni mjazyskładowak browsera (cache). Na tastaturje PC móžoš k tomu rownocasnje Strg + Shift + Entf tłocyś (Command + E za Mac), na jadnom iPhone abo iPad wuwjeź wopisane kšace pód slědujucym linkom: https://support.apple.com/de-de/HT201265.


Pšašanja k pśełožkoju


Słowa z wjelikim pismikom na zachopjeńku za naliceńskimi znamuškami njejsu pśełožone abo naliceńske znamuška pokazuju se pó pśełožku na wopacnem městnje. Co mógu cyniś?

Wótergi se wjelike pisane słowo za naliceńskim znamuškom ako zachopjeńk sady njespóznajo. Gaž zachopjeńk prědnego słowa za naliceńskim znamuškom w zapódanem teksće na mały změnijoš, se słowo pótom zwětšego spóznajo a pśełožyjo. Móžoš pak teke naliceńske znamuška wótpóraś, jolic toś te njejsu na kuždy pad notne.


Cogodla su zachopjeńki sadow abo wjelikopisane słowa za dwójodypkom w pśełožku małe pisane?

Pśekontrolěruj pšosym, lěc za dwójodypkom dopołna sada ze wšyknymi sadowymi cłonkami slědujo. Jolic jo, by dejał se zachopjeńk sady wjeliki pisaś; pla nalicenjow tomu tak njejo. W někotarych padach dejało se to w pśełožku korigěrowaś.