Wózjawjenje wó šćiśe datow

Wjaselimy se Wašomu zajmoju na našej stronje. Šćit Wašeje priwatneje sfery jo nam wjelgin wažny. W slědujucem informěrujomy Was nadrobnje wó wobchadanju z Wašymi datami.

Zagronite městno za šćit datow

Zagronite městno za šćit datow jo

Domowina – Zwězk Łužyskich Serbow z. t.
Rěcny centrum WITAJ
zastupjony pśez wjednicu kněni dr. Beatu Brězanowu
Postowe naměsto 2
02625 Budyšyn
Nimska
tel.: 49 3591 550400
mejlka: sekretariat@witaj.domowina.de
webbok: www.witaj-sprachzentrum.de

Waše pšawa ako pótrjefjony/-a

Pód pódanymi kontaktnymi datami našogo zagronitego za šćit datow móžośo kuždy cas slědujuce pšawa wužywaś:
 • informacije wó pla nas składowanych datach a jich pśeźěłanju,
 • pórěźenje njepšawych na wósobu wězanych datow,
 • wótpóranje Wašych pla nas składowanych datow,
 • wobgranicowanje pśeźěłanja datow, jo-lic njesmějomy Waše daty dla kazniskich winowatosćow wótpóraś,
 • spśeśiwjenje pśeśiwo pśeźěłanju Wašych datow pla nas a
 • pśenosnosć datow, jolic sćo zwólili do pśeźěłanja datow abo jolic maśo dogrono z nami.

Sćo-li nam dowólnosć dali, móžośo toś tu kuždy cas ze statkownosću za pśichod anulěrowaś. Móžośo se kuždy cas z wobśěžkanim na za Was pśisłušny doglědowański amt wobrośiś. Wašo pśisłušne doglědowańske zastojnstwo wótwisujo wót zwězkowego kraja Wašogo bydlišća, Wašogo źěła abo pózdatnego zranjenja. Lisćinu doglědowańskich amtow (za njezjawny wobceŕk) z adresami namakajośo pód: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.

Zaměry pśeźěłanja datow pśez zagronite městno a tśeśich

Pśeźěłamy Waše daty ze zaměrom, aby Wy našu webstronu bźez mólenjow wužywaś mógli, za wobźěłanje Wašych napšašowanjow ako teke z Wami wótzamknjonych dogronow. Pšawniski zakład pśeźěłanja datow jo artikel 6 wótrězk 1 zakładnego póstajenja wó datowem šćiśe (DSGVO). Pósrědnjenje Wašych wósobinskich datow tśeśim k drugim ako górjejce pomjenjonym zaměram se njestawa. Dajomy Waše wósobinske daty tśeśim jano dalej, jolic:
 • sćo nam dali Wašu wuraznu dowólnosć,
 • jo trjebne za pśeźěłanje dogrona z Wami,
 • jo pśeźěłanje notne za społnjenje pšawniskeje winowatosći,
 • jo pśeźěłanje trjebne za zachowanje wopšawnjonych zajmow a
 • njewobstoj žedna pśicyna za měnjenje, až maśo pśewažecy šćita gódny zajm na tom, až se Waše daty dalej njedawaju.

Zwěsćenje, pśeźěłanje a wužywanje Wašeje IP-adrese

Móžośo se naš bok woglědaś, bźez togo až pódajośo aktiwnje informacije wó swójej wósobje. Zběramy daty pśistupa, kótarež nam Waš webbrowser pósrědnijo. To su:
 • adresa wótwołanego boka
 • typ/wersija browsera
 • wužywany źěłański system
 • Referrer URL (do togo woglědana strona)
 • IP-adresa pśistupujucego licadła
 • cas kontaktěrowanja ze serwerom
Toś te daty se bźeze wuwześa z techniskich pśicynow zběraju a za cas Wašogo woglěda na našej internetowej stronje składuju. Wóni nam njedowóluju žednu konkluziju na Wašu wósobu. Waš póbitowaŕ mógał pak z pomocu pla nas składowaneje IP-adrese Wašo pśizamknjenje k internetoju identificěrowaś.

Wótpóranje resp. blokěrowanje datow

Źaržymy se na zasady wobinjenja datow a žarjabnosći z datami. Składujomy Waše na wósobu wězane daty toś jano tak dłujko, ako jo to za dojśpjenje how pomjenjonych zaměrow trjebne abo ako to z boka kaznidawarja pśedwiźone wšakorake case składowanja pśedwiźe.
Pó wótpadnjenju wótpowědnego zaměra resp. skóńcenju toś tych casow składowanja se wótpowědujuce daty pó rutinje a wótpowědnje kazniskim pśedpisam blokěruju abo wótpóraju.

Pšawa na informaciju, wupórěźenje, blokěrowanje, wótpóranje a napśeśiwjenje

Maśo pšawo, kuždy cas informacije wó wašych pla nas składowanych na wósobu wězanych datach dostaś. Su-lic pla nas składowane daty zmólkate, maśo pšawo na pórěźenje.
Móžośo sebje mimo togo kuždy cas sam/a wótpóranje Wašych na wósobu wězanych datow pominaś, gaž daty za wobźěłanje dogrona z Wami wěcej njetrjebamy. Wótpóranju mógu mimo togo kazniske winowatosći składowanja zadoraś. W toś tom paźe maśo pak pšawo na to, až Waše daty blokěrujomy. Za wužywanje wopisanych pšawow wobrośćo se pšosym na našogo zagronitego.

Składowanje zapódanych tekstow

Jolic z pomocu našogo programa teksty pśełožujośo, tak se toś te pó wótběgu pśełožowanja samem zasej wótpóraju.
Gaž funkciju „tekst dariś“ wužywaśo, se pósrědnja jano Waš aktualnje widobny tekst a jogo pśełožk teamoju sotra. Zaměr toś teje funkcije jo pokazaś, kótare słowa program hyšći njepśełožujo resp. kótary wokabular se za pśełožowanje wužywa. Pśełožk se wót nas składujo a wobźěłujo, njejo pak za druge wužywarje widobny. Źiwajśo na to, až Waš tekst njewopśimujo žedne dowěrliwe informacije, nježli až kliknjośo na bublink „tekst dariś“.

SSL-skoděrowanje

Aby wěstotu Wašych datow pśi pśenosowanju šćitali, wužywamy tuchylnemu stawoju techniki wótpowědujuce metody koděrowanja (na pś. SSL) pśez HTTPS.

Pšawo wobśěžkanja

Maśo pšawo, se pla doglědowańskego zastojnstwa za šćit datow wobśěžkowaś.

Změny našych póstajenjow wó šćiśe datow

Wuměnjamy sebje pšawo, toś to wózjawjenje wó šćiśe datow pśiměriś, aby wóno stawnje aktualnym pšawniskim pominanjam wótpowědowało abo aby my změny našych pósłužbow we wózjawjenju wó šćiśe datow pśesajźili, na pś. pśi zawjeźenju nowych serwisow. Za Waš nowy woglěd płaśi pótom nowe wózjawjenje wó šćiśe datow.

Pšašanja na zagronitego za šćit datow

Z pšašanjami k šćitoju datow wobrośćo se pšosym na sekretariat@witaj.domowina.de.