Wozjewjenje wo škiće datow

Wjeselimy so přez Waš zajim na našej stronje. Škit Wašeje priwatnosće je nam jara wažny. W slědowacym informujemy Was nadrobnje wo wobchadźenju z Wašimi datami.

Zamołwite městno za škit datow

Zamołwite městno za škit datow je

Domowina – Zwjazk Łužiskich Serbow z. t.
Rěčny centrum WITAJ
zastupjeny přez nawodnicu knjeni dr. Beatu Brězanowu
Póstowe naměsto 2
02625 Budyšin
Němska
tel.: +49 3591 550400
e-mejlka: sekretariat@witaj.domowina.de
webstrona: www.witaj-sprachzentrum.de

Waše prawa jako potrjecheny/-a

Pod podatymi kontaktnymi datami našeho społnomócnjeneho za škit datow móžeće kóždy čas slědowace prawa wužiwać:
 • informacije wo Wašich pola nas składowanych datach a jich předźěłanju,
 • wuporjedźenje njeprawych na wosobu so poćahowacych datow,
 • wotstronjenje Wašich pola nas składowanych datow,
 • wobmjezowanje předźěłanja datow, jeli njesměmy Waše daty dla zakonskich
 • winowatosćow hišće wotstronić,
 • znapřećiwjenje přećiwo předźěłanju Wašich datow pola nas a
 • přenošujomnosć datow, jeli sće do předźěłanja datow zwolił/a abo zrěčenje z nami wotzamknył/a.

Sće-li nam dowolnosć dał/a, móžeće tutu kóždy čas ze skutkownosću za přichod cofnyć. Móžeće so kóždy čas z pohórškom na za Was přisłušny dohladowanski zarjad wobroćić. Waš přisłušny dohladowanski zarjad wotwisuje wot zwjazkoweho kraja Wašeho bydlišća, Wašeho dźěła abo pozdatneho zranjenja. Lisćinu dohladowanskich zarjadow (za njezjawny wobłuk) z adresami namakaće pod: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.

Zaměry předźěłanja datow přez zamołwite městno a třećich

Předźěłujemy Waše daty ze zaměrom, zo byšće našu webstronu bjez mylenjow wužiwać móhł/a, za wobdźěłanje Wašich naprašowanjow kaž tež z Wami wotzamknjenych zrěčenjow. Prawniski zakład předźěłanja datow je artikl 6 wotrězk 1 zakładneho postajenja wo datowym škiće (DSGVO). Sposrědkowanje Wašich wosobinskich datow třećim k druhim hač horjeka mjenowanym zaměram so njestawa. Damy Waše wosobinske daty třećim jeničce dale, jeli:
 • sće nam Wašu wuraznu dowolnosć za to dał/a,
 • je předźěłanje trěbne za wobdźěłanje zrěčenja z Wami,
 • je předźěłanje nuzne za spjelnjenje prawniskeje winowatosće,
 • je předźěłanje trěbne za wobchowanje woprawnjenych zajimow a
 • njewobsteji žana přičina za měnjenje, zo maće přewažowacy škita hódny zajim na tym, zo so Waše daty dale njedawaja.

Zwěsćenje, předźěłanje a wužiwanje Wašeje IP-adresy

Móžeće našu stronu wopytować, bjeztoho zo činiće aktiwnje podaća wo swojej wosobje. Zběramy daty přistupa, kotrež nam Waš webbrowser sposrědkuje. To su:
 • adresa wotwołaneje strony
 • typ/wersija browsera
 • wužiwany dźěłowy system
 • Referrer URL (do toho wopytana strona)
 • IP-adresa přistupowaceho ličaka
 • čas skontaktowanja ze serwerom
Tute daty so bjez wuwzaća z techniskich přičin zběraja a za čas Wašeho wopyta na našej internetowej stronje składuja. Wone nam njedowoleja žadyn wuwod na Wašu wosobu. Waš poskićowar móhł pak z pomocu pola nas składowaneje IP-adresy Waše přizamknjenje k internetej identifikować.

Wotstronjenje resp. blokowanje datow

Dźeržimy so na zasady wobeńdźenja datow a zlutniwosće z datami. Składujemy Waše na wosobu so poćahowace daty tuž jenož tak dołho, kaž je to za docpěće tu mjenowanych zaměrow trěbne abo kaž to ze stron zakonjedawarja předwidźane mnohostronske doby składowanja předwidźa. Po spadnjenju wotpowědneho zaměra resp. skónčenju tutych dobow so wotpowědne daty po rutinje a wotpowědnje zakonskim předpisam blokuja abo wotstronja.

Prawa na informaciju, wuporjedźenje, blokowanje, wotstronjenje a znapřećiwjenje

Maće prawo, kóždy čas informacije wo Wašich pola nas składowanych na wosobu so poćahowacych datach dóstać. Su-li pola nas składowane daty zmylne, maće prawo na wuporjedźenje.
Móžeće sej nimo toho kóždy čas sam/a wotstronjenje Wašich na wosobu so poćahowacych datow žadać, ručež daty za wobdźěłanje zrěčenja z Wami hižo njetrjebamy. Wotstronjenju móžeja nimo toho zakonske winowatosće składowanja zadźěwać. W tutym padźe maće pak prawo na to, zo Waše daty blokujemy. Za wukonjenje wopisanych prawow wobroćće so prošu na našeho zamołwiteho.

Składowanje zapodatych tekstow

Jeli z pomocu našeho programa teksty přełožujeće, tak so tute po samym wotběhu přełožowanja zaso wotstronja.
Hdyž funkciju „tekst darić“ wužiwaće, so jeničce Waš aktualnje widźomny tekst a jeho přełožk sotra-teamej posrědkuje. Zaměr tuteje funkcije je pokazać, kotre słowa program hišće njepřełožuje resp. kotry wokabular so za přełožowanje wužiwa. Přełožk so wot nas składuje a wobdźěła, njeje pak za druhich wužiwarjow widźomny. Dźiwajće na to, zo Waš tekst žane dowěrliwe informacije njewobsahuje, prjedy hač na button „tekst darić“ kliknjeće.

SSL-zaklučowanje

Zo bychmy wěstotu Wašich datow při přenošowanju škitali, wužiwamy tuchwilnemu stawej techniki wotpowědowace metody zaklučowanja (na př. SSL) přez HTTPS.

Prawo pohórška

Maće prawo, so pola dohladowanskeho zarjada za škit datow hóršić.

Změny našich postajenjow wo škiće datow

Wuměnjamy sebi prawo, tute wozjewjenje wo škiće datow přiměrić, zo by wone stajnje aktualnym prawniskim narokam wotpowědowało abo zo bychmy změny našich posłužbow we wozjewjenju wo škiće datow přesadźili, na př. při zawjedźenju nowych serwisow. Za Waš nowy wopyt płaći potom nowe wozjewjenje wo škiće datow.

Prašenja na społnomócnjeneho za škit datow

Z prašenjemi k škitej datow wobroćće so prošu na sekretariat@witaj.domowina.de.